Meteen naar de inhoud

Privacy beleid

ToerWielerClub De Lekke Tube (hierna te noemen De Lekke Tube) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Lekke Tube houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Lekke Tube zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden, aspirant-leden en ere-leden

Persoonsgegevens van de in de aanhef genoemde personen worden door De Lekke Tube verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• De ledenadministratie;
• De inning van de contributie;
• Verstrekken van informatie aan (oud- en ere-)leden;
• Verstrekken van wielerkleding en bijbehoren (zoals de helmen).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangegane formulier / e-mail waarin u aangeeft lid te worden van onze vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Lekke Tube de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
• Emailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Bankrekening t.b.v. inning contributie;
• Soort contributie, inclusief bedragen;
• (bij jonger dan 16 jaar): contactgegevens van de ouders;
• Adresgegevens;
• Datum (einde) lidmaatschap;

Indien en voor zover noodzakelijk wordt de ledenlijst verspreid over de volgende functionarissen(*):
• Bestuursleden De Lekke Tube;

(*) de bankrekening en/of contributiebedragen zijn alleen toegankelijk voor de secretaris en de penningmeester.

Uw persoonsgegevens worden door De Lekke Tube opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 7 jaar.
Leden hebben te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens van hem en/of haar, en men kan bij beëindiging van het lidmaatschap een verzoek indienen om de gegevens eerder te verwijderen dan de genoemde periode van 7 jaar.
Bij beëindiging van het lidmaatschap bewaart de vereniging uw gegevens. Dit met als doel om de oud-leden bij een speciale gelegenheid, zoals een jubileum, specifiek te kunnen informeren.
Beeldmateriaal wordt alleen gepubliceerd op onze website.

Verwerking van sponsorgegevens

Sponsorgegevens worden door De Lekke Tube verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het versturen van de facturen t.b.v. de sponsoring;
• Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangegane sponsorovereenkomst.
Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de penningmeester van de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Lekke Tube de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Bedrijfsnaam
• Persoonsgegevens (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam)
• Telefoonnummer;
• Emailadres;
• Adresgegevens;
• Overeengekomen sponsorafspraken.

Uw persoonsgegevens worden door De Lekke Tube opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als sponsor, en na afloop voor maximaal 7 jaar, tenzij de sponsor aangeeft dat hij graag wil dat de gegevens eerder vernietigd worden.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van personen jonger dan 16 jaar ondertekenen daarom altijd het inschrijfformulier voor het lidmaatschap. Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid toestemming voor de verwerking van de genoemde gegevens.

Bewaartermijn

De Lekke Tube bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens De Lekke Tube van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Aan deze personen wordt gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
• Wij zorgen er voor dat onze computers die de gegevens verwerken altijd voorzien zijn van de laatste beveiligingsupdates, virusscanner e.d.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Alle personen die namens De Lekke Tube van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze privacy-persoon binnen het bestuur, i.e. de secretaris. Mocht er een onoplosbaar dispuut ontstaan, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via deze link.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via email info@lekketube.nl.